I Pla d’Igualtat 2020

GARANTÍA DEL COMPROMIS DE FCJCV

La Federació Valenciana de Cases de Joventut fa temps que planeja l’elaboració del seu I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes; i el passat desembre de 2019 va començar definitivament el procés.

L’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat consistirà en tres fases: diagnòstic, elaboració i implementació; així com un seguiment i avaluació regular i al final del procés, per a garantir l’impacte positiu d’aquest procés sobre la igualtat entre homes i dones en la Federació.

La Federació Valenciana de Cases de Joventut declara el seu compromís amb l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com amb l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i
homes.

Així, l’Ideari de FCJCV declara al punt 2: “Nosaltres, parlant en femení, com correspon a la veu de les Cases, exigim respecte als drets iguals de les persones sense la més mínima discriminació, és a dir, dones i homes tindran dret a la igualtat total, al respecte natural i a les estupendes diferències que els adornen. Defensarem el principi de coeducació”.

Per tot l’anterior, en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat d’aquesta entitat, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la
salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l’altre sexe”.

Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions adoptades al respecte i es projectarà una imatge de l’entitat d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Els principis enunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat, a través de la implantació d’un Pla d’igualtat que supose millores respecte de la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes en l’entitat i per extensió, en el conjunt de la societat. Per a dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació de treballadors i treballadores, no sols en el procés de negociació col·lectiva, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, sinó en tot el procés de desenvolupament i
avaluació de les esmentades mesures del Pla d’igualtat.